ค้นหา

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553
 
ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล
1 นาย กรอง อนุตรภิญโญวงศ์
2 นางสาว กัญญารัชต์ ยศดำรงค์โรจน์
3 นางสาว กัญญาวีร์ พงษ์เจริญ
4 นาย กิตติพงษ์ เครือสนิท
5 นาย กิตติศักดิ์ เมืองศรี
6 นาย กิติพงษ์ อุประ
7 นางสาว เกสรา หวลบุตตา
8 นาย ขจรศักดิ์ ลอยกระโทก
9 นาย คณิศร สมิตินทุ
10 นาย คเณศ สกุลยง
11 นาย จรูญ เขียวไชย
12 นางสาว จันทิรา ชวนชื่น
13 นาย ชนินทร์ ร่มแก้ว
14 นาย ชัยรัตน์ พฤกษ์พนาสันต์
15 นาย ชาญชัย ภาคนิ่มนวล
16 นาย ชาลี เพชรไทย
17 นาย ชูชีพ ลิ้มสกุลศิริรัตน์
18 นาย ณัฐพงศ์ กร่างสวัสดิ์
19 นาย เดชา มะหะหมัด
20 นาย ตระกูล ภูมิพงศ์ไทย
21 นาย เทวา ไชยพุฒ
22 นาย ธงชัย ประวิง
23 นาย ธนภัทร ปลอดภัย
24 นางสาว ธัญญลักษ ทูโคกกรวด
25 นาย ธาราดล พลายงาม
26 นาย ธีรยุทธ เดชแสง
27 นาย นนทวัตร พูลบุตร
28 นาย นพคุณ หอมประทุม
29 นาย นพชัย ช่อทับทิม
30 นาย นพพันธ์ ลี้ฤทธิกุลชัย
31 นางสาว นพภัสสร ผาติวุฒิพัฒน์
32 นาย นพรุจ คณิตานนท์
33 นาย นาฑี ศรีอ่อน
34 นาย นิเทียว ถนอมทรัพย์
35 นาย นิธิศ จันทวี
36 นางสาว นิมิตรา หุ่นสาระ
37 นาย บัญชาคม วัฒนานนท์ประทาน
38 นาย บุญเกิด ศิริวงศ์ตระกูล
39 นาย ปนิยุต หลิมสมบูรณ์
40 นาย พงษ์ศักดิ์ ดอนชมไพร
41 นาย พงษ์ศักดิ์ เตชะสัตยา
42 นาย พงษ์ศักดิ์ สมีราย
43 นาย พิชิตชัย เทศชาติ
44 นาย พิทักษ์ ตันติวงศ์กร
45 นาย พีระพงศ์ พีระสวัสดิ์
46 นาย ภัทธพงษ์ เทพด้วง
47 นางสาว ภัทรวดี เชฏฐนาค
48 นาย มฆวัต อุไรรักษ์
49 นาย มานพ บัวเงิน
50 นาย มานพ มงคลสังข์
51 นาง มารยาท เกิดสายทอง
52 นาย โยธิน บริสุทธิ์
53 นางสาว ละมัย สิมมา
54 นางสาว ลิลดา ศรีสาด
55 นาย วรพงศ์ วิเศษธร
56 นาย วรายุทธ แก้วบรรจักร
57 ว่าที่ ร.ต. วัชตนะ ถุงจันทร์
58 นาย วิชาญ โพธิ์ศรี
59 นาย วิโรจน์ แต่งตั้ง
60 นาย วิโรจน์ สิริสมบัติเจริญ
61 ว่าที่ ร.ต. วิสิทธิ์พร ทรายทอง
62 นางสาว ศศิวิภา สายกระสุน
63 นาย ศุภนัฐ ศรีทรานนท์
64 นาย สง่า กออุดม
65 นาย สนธยา สุจริต
66 นาย สมคิด ชัยชนะลาภ
67 นาย สมบัติ ดอกไม้
68 ว่าที่ ร.ต. สมพล ปินตาปิน
69 นาย สมเพชร วงษ์ขันธ์
70 นาย สรณ์กุลชา วรรณทอง
71 นาย สรพงศ์ พุ่มทอง
72 นาย สรายุทธ หมันงะ
73 นาย สราวุธ ชะนะขำ
74 นาย สหภพ พิทักษ์กำพล
75 นาย สาทิส รอดเสียงล้ำ
76 นาย สาธิต นิพัตรา
77 นางสาว สินีนาถ พาหาสิงห์
78 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ เข็มพันธ์
79 นางสาว สุดารัตน์ พวงลัดดา
80 นาย สุทิน พิริยะปัญญา
81 นาย สุภาค ดุรงค์กาญจน์
82 นาย สุรชัย บัวถึง
83 นาย สุรศักดิ์ อนันตา
84 นาย เสกสรร วงษ์แก้ว
85 นาย อนันต์ ศิวายพราหมณ์
86 ว่าที่ ร.ต. อนุกูล ปิ่นสุวรรณ
87 นาย อภิรักษ์ พุ่มพวง
88 นาย อภิรัฐ ปานแป้น
89 นาย อภิสิทธิ์ อยู่สบาย
90 นาง อริสา กลิ่นมาลัย
91 นาย อากาศ วังน้อย
92 นาย อายุธ สุขะปิณฑะ
93 นาย อำนาจ ประเสริฐ
รวม 93 ราย

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.